МАССАЖИСТ

Kutseõppe eesmärgid ja ülesanded on võimaldada õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud tööks massaaži, teraapia ja taastusravi teenust pakkuvates asutustes ja eraettevõtjana ning luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.
Kutseõppe sisu on määratud «Massöör I» kutsestandardis esitatud kutseoskusnõuetega
Kutseõppe ülesandeks on ette valmistada selline töötaja, kes:
väärtustab oma kutseala ning arendab oma kutseoskusi, on empaatiavõimeline, oskab iseseisvalt rakendada oma kutse- ja erialaseid teadmisi, järgib kutseetika ja konfidentsiaalsuse nõudeid, omab suhtlemis-, analüüsi-, ja majandusliku mõtlemise oskust tööks FIE-na ning valmisolekut meeskonnatööks.
Massaaži eriala õppekava kohustuslikud üldõpingute moodulid on 1–4 ja põhiõpingute moodulid 5–12. Massaaži erialal õppekava kutseõppe maht on 60 õppenädalat, sellest praktikat on vähemalt 15 õppenädalat. Erivajadusega õppijale koostatakse kooli õppekavast lähtuv individuaalne õppekava.
Lähtuvalt «Massöör II, III» kutsestandardi nõuetest on õppeasutustel võimalik koostada täiendava õppemahuga kitsa spetsialiseerumise moodulid massaažiterapeudi, spordimassööri, kehahooldusspetsialisti ja loomamassööri erialadele.

Õppekavas:

ETTEVÕTLUSE, ASJAAJAMISE JA ÕIGUSE ALUSED 2 õppenädalat

ERIALASED VÕÕRKEELED 6 õn Inglise keel, soome keel, vene/eesti keel

TÖÖKESKKONNA OHUTUSE ALUSED 1 õn, RAVIMIÕPETUSE ALUSED 1 õn

SUHTLEMISE JA KLIENDITEENINDUSE ALUSED 2õn, KLIENDI SEISUNDI HINDAMINE 3õn

ANATOOMIA, FÜSIOLOOGIA JA PATOLOOGILINE ANATOOMIA 5õn, HAIGUSÕPETUS 3 õn

IDAMAADE MASSAAŽ 3 õn, KINESIOLOOGIA 1 õn, LÜMFIMASSAAŽI ALUSED 3õn

KLASSIKALINE MASSAAŽ 7 õn: Käsitletavad teemad: klassikalise massaaži teoreetilised alused, klassikalise massaaži praktiline teostus. Õpetusega taotletakse, et õppija teab ja tunneb klassikalise massaaži ajalugu, võtteid, toimeid, näidustusi ja vastunäidustusi, massaaži läbiviimise metoodikat, protseduuri hügieenireegleid, töövahendeid ja ergonoomikat.

Massaaži eriala praktika lühikirjeldus 15 õn
Praktilised tegevused on: töökeskkonnaga tutvumine, töökoha ettevalmistamine, kliendi vastuvõtmine ja tema ravidokumentidega tutvumine, anamneesi võtmine ja kliendi seisundi hindamine, massaažiliigi valimine, massaaži praktiline teostus, tagasiside, soovitused edaspidiseks, töö dokumenteerimine ja meeskonnatöö.