НЯНЯ

Õppekava üldised eesmärgid

Käesoleva lastehoidja eriala õppekava eesmärgiks on võimaldada õppijal omandada teadmised, hoiakud ja praktilised oskused tööks lapsehoiu teenuse pakkujana. Samuti luua õppijaile eeldused õpingute jätkamiseks ning elukestvaks õppeks. Kooli edukalt lõpetanu on professionaal, empaatiavõimeline, oskab teostada, hinnata ja arendada oma tööd, järgib kutseeetikat ja kehtivat seadust, vastutab lapse, enda ja kaastöötajate turvalisuse eest. Nõuded õpingute alustamiseks lapsehoidja erialal
Lapsehoidja õppekava alusel võib asuda õppima isik, kellel on omandatud vähemalt põhiharidus ja vanus eriala lõpetamisel vähemalt 18 aastat.

Vastuvõtudokumendid on:

¤ Avaldus (täidetakse kohapeal kooli blanketile)

¤ 2 dokumendifotot

¤ Tervisetõend (samasugune, mis väljastatakse meditsiinitöötajatele, eelkõige nakkushaiguste leviku vältimiseks)

¤ Tunnistus või diplom viimasest õppeasutusest.

¤ Isikut tõendava dokumendi koopia

¤ Iga õpilasega allkirjastatakse vastav koolis õppimise leping.

¤ Töötukassa suunamiskiri, kui tegemist on töötuga või töötukassa kaudu suunatakse täiendkoolitusele (vajadusel või võimalusel)

Lapsehoidja eriala õppekava maht
Lapsehoidja õppekava maht on 40 õppenädalat, praktikat vähemalt 10 õppenädalat. Valikmoodulite maht 9 õppenädalat. Praktikal on suur osakaal, moodustades põhiõpingutest 1/3. (Praktika kohtadeks lasteaiad, lastekodud, päevakodud, erivajadustega laste lasteaiad/õppeasutused, laste suvelaagrid jm). Iseseisev töö ~ 12 - 17%.

Lapsehoidja eriala õpingute lõpetamise nõuded
Lapsehoidja erialal on lõpueksam
Lõpueksamil kontrollitakse lapsehoidja eriala lõpetaja teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi nagu kutse-eetika, töökeskkond, lastekaitse, lapse tervishoid, pedagoogika jne.
Lõpueksamiga taotletakse, et õppija on omandanud tööks vajalikud teadmised, sotsiaalsed hoiakud ja oskused laste hooldamiseks, nende arengu toetamiseks ja elukestvaks õppeks.