РАБОТНИК ПО УХОДУ

Õppekava üldised eesmärgid
Käesoleva hooldustöötaja eriala õppekava eesmärgiks on võimaldada õppijal omandada teadmised, hoiakud ja praktilised oskused tööks hooldusteenuse pakkujana. Samuti luua õppijaile eeldused õpingute jätkamiseks ning elukestvaks õppeks. Kooli edukalt lõpetanu on empaatiavõimeline, oma ala professionaal, pidevalt täiendab oma kutseoskusi, oskab teostada, hinnata ja arendada oma tööd, järgib kutseeetikat ja kehtivat seadust, vastutab abivajaja, enda ja kaastöötajate turvalisuse eest, oskab suhelda ja on valmis meeskonnatööks.
Nõuded õpingute alustamiseks hooldustöötaja erialal
Hooldustöötaja õppekava alusel võib asuda õppima isik, kellel on omandatud vähemalt põhiharidus ja empaatiavõime, õiged sotsiaalsed hoiakud, valmisolek hooldustegevuseks ning elukestvaks õppeks.

Vastuvõtudokumendid on:

¤ Avaldus (täidetakse kohapeal kooli blanketile)

¤ 2 dokumendifotot

¤ Tervisetõend (samasugune, mis väljastatakse meditsiinitöötajatele, eelkõige nakkushaiguste leviku vältimiseks)

¤ Tunnistus või diplom viimasest õppeasutusest.

¤ Isikut tõendava dokumendi koopia

¤ Iga õpilasega allkirjastatakse vastav koolis õppimise leping.

¤ Töötukassa suunamiskiri, kui tegemist on töötuga või töötukassa kaudu suunatakse täiendkoolitusele (vajadusel või võimalusel)

Hooldustöötaja eriala õppekava maht
Üldõpingute moodulid 1-6, põhiõpingute moodulid 7-24.
Hooldustöötaja õppekava maht on 80 õppenädalat, praktikat vähemalt 20 õppenädalat. Valikmoodulite maht 10 õppenädalat. Praktikal moodustades põhiõpingutest 1/4. (Praktika kohtadeks mitmesugused hooldusasutused, haiglad, invaliididekodud, vanadekodud, lasteaiad, lastekodud, erivajadustega patsientide hooldusasutused, puuetekoda jm). Iseseisev töö ~ 15 - 18%.
Hooldustöötaja eriala õpingute lõpetamise nõuded
Hooldustöötaja erialal on lõpueksam
Lõpueksamiga kontrollitakse õppija teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi, sotsiaalseid hoiakuid, valmisolekut hooldustegevuseks ning elukestvaks õppeks. Eksami täpsem kirjeldus ja üksikasjalised nõuded on antud hooldustöötaja eriala õppekava lõpus.